book close - unique piece of art

Vstúpte do intímneho sveta umeleckého fotografa Michala, ktorý sa počas lockdownu náhle ocitol bez kontaktu s ľuďmi. Jeho 60 fascinujúcich fotografií v sérii CLOSE s odvahou odhaľuje dusivú atmosféru pandémie.
Táto kniha nie je len zbierkou obrazov, ale jedinečným vizuálnym a emocionálnym zážitkom.
V spolupráci s grafikom Matúšom Stenkom a autorkou textov Katarínou Karafovou vytvorili jedinečný umelecký kúsok.
Rozdelená do 5 sekcií s úvodmi v podobe grafických haiku básní, každá stránka je nielen fotografickým príbehom, ale aj cestou hlbšie do vnútra autora. Obálka, vyrobená z nefarbeného lisovaného kartónu, evokuje podobnosť s brizolitovou omietkou panelových bytoviek z 80. rokov.
Projekt CLOSE uzatvára kapitolu 10-ročnej umeleckej cesty autora a otvára bránu k intenzívnemu prežívaniu pandémie cez jeho oči. Kniha, písaná dvojjazične, s farebne odlíšenými prekladmi a grafickými interpretáciami fotografií, necháva otvorený priestor na vlastné vnímanie a premýšľanie o otázke, či nás pandémia uzavrela alebo priviedla bližšie k sebe. “CLOSE” nie je len kniha, je to umelecký portrét obdobia, ktoré nás navždy poznačilo.
Získajte svoj vlastný kus umeleckej histórie ešte dnes.
Enter the intimate world of the artistic photographer Michal, who, during the lockdown, suddenly found himself without contact with people. His 60 fascinating photographs in the CLOSE series boldly reveal the stifling atmosphere of the pandemic.  
This book is not just a collection of images but a unique visual and emotional experience.
In collaboration with graphic designer Matúš Stenko and text author Katarína Karafová they created a unique piece of art.
Divided into 5 sections with introductions in the form of graphic haiku poems, each page is not only a photographic story but also a journey deeper into the author’s inner self. The cover, made of untreated pressed cardboard, evokes a resemblance to the stucco façade of 80s panel buildings.
The CLOSE project concludes a chapter in the author’s 10-year artistic journey and opens the door to an intense experience of the pandemic through his eyes. The bilingual book, with color-coded translations and graphic interpretations of photographs, leaves space for individual perception and contemplation of whether the pandemic has closed us off or brought us closer together. “CLOSE” is not just a book; it is an artistic portrait of an era that has forever marked us.
Get your own piece of artistic history today.

Price 48 EUR

order your book here: